Dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”

W ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł I i II realizowanego przez powiat ostrowiecki, a finansowanego ze środków PFRON, osoby niepełnosprawne mogą uzyskać  dofinansowanie w wielu obszarach. Program skierowany jest głównie dla osób
w wieku aktywności zawodowej posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Beneficjenci mogą uzyskać pomoc w następującym zakresie:

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Obszar A Zadanie nr 1 - dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu. Wysokość maksymalna dofinansowania wynosi 5.000 zł.

Obszar A Zadanie nr 2 – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B.

Wysokość maksymalna dofinansowania wynosi 2.100 zł, w tym:

1) dla kosztów kursu i egzaminów – 1.500 zł,

2) dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy (zakwaterowanie, wyżywienie, dojazdy w okresie trwania kursu) – 600 zł.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Obszar  B  Zadanie  nr  1  –  dofinansowanie  zakupu sprzętu  elektronicznego i jego elementów oraz oprogramowania.

Wysokość maksymalnego dofinansowania wynosi:

1) dla osoby niewidomej 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie - 12.000 zł,
2) dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,
3) dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł.

Obszar B Zadanie nr 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego
w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Wysokość maksymalnego dofinansowania wynosi:

1)  dla osoby głuchoniewidomej - 4.000 zł,

2)  dla pozostałych adresatów – 2.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Obszar C Zadanie nr 2 – dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Wysokość maksymalnego dofinansowania wynosi 2.000 zł.

Obszar C Zadanie nr 3 dofinansowanie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości.

Wysokość maksymalnego dofinansowania wynosi przy amputacji:

1)  w zakresie ręki – 9.000 zł,

2)  przedramienia – 20.000 zł,

3)  ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,

4)  na poziomie podudzia – 14.000 zł,

5)  na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,

6)  uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach
i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV
(dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.

 1. Refundacja kosztów dojazdu Wnioskodawcy na spotkanie z ekspertem PFRON –
  w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

Obszar C Zadanie nr 4 – dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

Wysokość maksymalnego dofinansowania wynosi:

1)  w zakresie ręki – 2.700 zł,
2)  przedramienia – 6.000 zł,
3)  ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 7.800 zł,
4)  na poziomie podudzia – 4.200 zł,
5)  na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 6.000 zł,
6)  uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 7.500 zł,

 1. Refundacja kosztów dojazdu Wnioskodawcy na spotkanie z ekspertem PFRON –
  w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez dofinansowanie lub refundację kosztów zapewnienia opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Wysokość dofinansowania wynosi 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku, tytułem kosztów opieki nad każdą (jedną) osobę zależną (dzieckiem).

Adresatami programu są osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku, ruchu, w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej bądź zatrudnione. Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym w okresie od 01.05.2017 r. do 30.08.2017 r.

 

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, jego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

            Pomoc w tym zakresie, obejmuje dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym tj: opłatę za naukę (czesne) lub/i dodatek na pokrycie kosztów kształcenia wraz z możliwymi zwiększeniami np. dla osób uczących się poza miejscem zamieszkania.

Dofinansowanie w ramach Modułu II może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

 • posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W 2017 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
  – do 4.000 zł,
 • opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 700 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada orzeczenie o niepełnosprawności
  w stopniu znacznym lub orzeczenie równoważne i porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego w związku z czym wymaga stałej lub doraźnej pomocy innej osoby
  w codziennym funkcjonowaniu – co wskazane jest w posiadanym orzeczeniu.,
 • 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 • 300  zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie
  na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

 Wnioski na dofinansowanie semestru/półrocza zimowego 2017/2018 w ramach Modułu II będą przyjmowane od 11 września do 10 października 2017 roku.

 Program „Aktywny Samorząd” stanowi  niezwykle  ważną rolę w obszarze ochrony osób niepełnosprawnych przed ich wykluczeniem społecznym, jednocześnie daje szerokie możliwości dla tej grupy osób do aktywności w wielu obszarach.

 Wnioski dostępne w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. przy ul. Świętokrzyskiej 22 pok. 6.23 i na stronie internetowej