Dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł I i II realizowanego przez powiat ostrowiecki, a finansowanego ze środków PFRON, osoby niepełnosprawne mogą uzyskać  dofinansowanie w wielu obszarach. Program skierowany jest głównie dla osób
w wieku aktywności zawodowej posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. Beneficjenci mogą uzyskać pomoc w następującym zakresie:

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Obszar A Zadanie nr 1 - dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu. Wysokość maksymalna dofinansowania wynosi 8.000 zł.

Obszar A Zadanie nr 2 – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B.

Wysokość maksymalna dofinansowania wynosi 2.200 zł, w tym:

1) dla kosztów kursu i egzaminów – 1.600 zł,

2) dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania Wnioskodawcy (zakwaterowanie, wyżywienie, dojazdy w okresie trwania kursu) – 600 zł.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

Obszar  B  Zadanie  nr  1  –  dofinansowanie  zakupu sprzętu  elektronicznego i jego elementów oraz oprogramowania.

Wysokość maksymalnego dofinansowania wynosi:

1) dla osoby niewidomej 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie - 12.000 zł,
2) dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł,
3) dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł.

Obszar B Zadanie nr 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego
w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Wysokość maksymalnego dofinansowania wynosi:

1)  dla osoby głuchoniewidomej - 4.000 zł,

2)  dla pozostałych adresatów – 2.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Obszar C Zadanie nr 2 – dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Wysokość maksymalnego dofinansowania wynosi 3.000 zł.

Obszar C Zadanie nr 3 dofinansowanie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości.

Wysokość maksymalnego dofinansowania wynosi przy amputacji:

1)  w zakresie ręki – 9.000 zł,

2)  przedramienia – 20.000 zł,

3)  ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,

4)  na poziomie podudzia – 14.000 zł,

5)  na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,

6)  uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł,
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach
i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV
(dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.

  1. Refundacja kosztów dojazdu Wnioskodawcy na spotkanie z ekspertem PFRON –
    w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

Obszar C Zadanie nr 4 – dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

Wysokość maksymalnego dofinansowania wynosi:

1)  w zakresie ręki – 2.700 zł,
2)  przedramienia – 6.000 zł,
3)  ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 7.800 zł,
4)  na poziomie podudzia – 4.200 zł,
5)  na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 6.000 zł,
6)  uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 7.500 zł,

  1. Refundacja kosztów dojazdu Wnioskodawcy na spotkanie z ekspertem PFRON –
    w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez dofinansowanie lub refundację kosztów zapewnienia opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Wysokość dofinansowania wynosi 200 zł miesięcznie, nie więcej niż 2.400 zł w ciągu roku, tytułem kosztów opieki nad każdą (jedną) osobę zależną (dzieckiem).

Adresatami programu są osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku, ruchu, w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej bądź zatrudnione. Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym w okresie od 02.05.2018 r. do 30.08.2018 r.

 

MODUŁ II

Program skierowany jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopieniem niepełnosprawności. Obejmuje dofinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym
tj. edukacji w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w 2018 rokuwynosi w przypadku:

  • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł;

Dodatek ten może być zwiększony, nie więcej niż o:

      - 700 złw przypadku, gdy wnioskodawca posiada orzeczenie niepełnosprawności
w stopniu znacznym lub orzeczenie równoważne i porusza się przy pomocy wózka inwalidzkiego w związku z czym wymaga stałej lub doraźnej pomocy innej osoby
w codziennym funkcjonowaniu – co wskazane jest w posiadanym orzeczeniu,

- 500 zł- w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;

- 300 zł– w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;

- 300 zł– w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki lub studiuje w przyspieszonym trybie;

- 300 zł– w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2017 lub  w 2018 roku w wynikudziałania żywiołulub innych zdarzeń losowych.

2)      dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł;

3)      opłaty za naukę (czesne)– równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki.

 

Wnioski w ramach Modułu II na półrocze/semestr letni 2017/2018 można składać
 
od 05 do 30 marca 2018 roku orazod 03 września 2018 roku do10 października 2018 roku dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2018/2019w siedzibie PCPR w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22 pok. 6.23 p. VI.

Więcej informacji na temat Modułu II można uzyskać pod numerem telefonu
41 2499412 orazna stronie internetowej PCPR: www.pcpr.ostrowiec.pl 

 

Eliza Zacharska / Damian Barański

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
Data utworzenia:2017-11-15
Data publikacji:2017-11-15
Osoba sporządzająca dokument:Eliza Zacharska / Damian Barański
Osoba wprowadzająca dokument:Sylwester Misiura
Liczba odwiedzin:3588

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-03-13 00:00:00Mieczysław LibudaAktualizacja o dofinansowaniu na 2018 rokDofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd”