Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

 1. Sprzęt rehabilitacyjny - to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.
 2. Warunki jakie muszą spełnić osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej to:
 3. a) prowadzenie działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku,
 4. b) udokumentowanie posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
 5. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wynosi  do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia;
 6. Wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie do dnia
  30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań;
 7. Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z udziałem środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu ;
 8. W związku z faktem, iż dofinansowanie następuje w roku następnym po roku złożenia wniosku oraz po zatwierdzeniu planu podziału środków finansowych Funduszu na dany rok budżetowy wniosek może wymagać uzupełnienia zdezaktualizowanych informacji i dokumentów;
 9. Dyrektor PCPR powołuje, w drodze zarządzenia, komisję do rozpatrzenia i oceny wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
 10. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.
 11. Dokumenty, które należy złożyć wraz z wnioskiem:
 • wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny;
 • udokumentowane informacje o innych źródłach finansowania zadania, w tym o posiadaniu udziału własnego;
 • ofertę cenową, fakturę pro- forma lub inny dokument potwierdzający podany przez Wnioskodawcę koszt realizacji zadania;
 • aktualny wypis z rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej;
 • Statut;
 • pełnomocnictwo w przypadku jego udzielenia;
 • oświadczenie pełnomocników o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, koniecznych do realizacji zadania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) ;
 • udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach;
 • oświadczenie Wnioskodawcy o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON i oświadczenie, iż Wnioskodawca nie był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie;
 • dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, przez okres co najmniej dwóch lat przed złożeniem wniosku;
 • kosztorys wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia.
 1. Dodatkowe dokumenty składają :

Zakłady Pracy Chronionej:

 • informacje o kwocie naliczania oraz sposobie wykorzystania zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku;
 • potwierdzona kopia decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej;

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) składają również:

 • informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis;
 • zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie;
 • oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy.
 1. Dyrektor PCPR powołuje, w drodze zarządzenia, komisję do rozpatrzenia i oceny wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
 2. Kopie dokumentów przedkładanych do wniosku winny być potwierdzone za zgodność
  z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy.
Mieczyszław Libuda

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
Data utworzenia:2017-11-23
Data publikacji:2017-11-23
Osoba sporządzająca dokument:Mieczyszław Libuda
Osoba wprowadzająca dokument:Mieczysław Libuda
Liczba odwiedzin:1098