Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DOFINANSOWANIA UCZESTNICTWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH OPIEKUNÓW W TURNUSACH REHABILITACYJNYCH

Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. Czas trwania turnusów wynosi co najmniej
14 dni. Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników.

Osoba niepełnosprawna po otrzymaniu dofinansowania samodzielnie wyszukuje odpowiedni dla siebie ośrodek i turnus rehabilitacyjny. Trzeba pamiętać o tym,
że w przypadku turnusów dofinansowanych ze środków PFRON, organizator turnusu oraz ośrodek, w którym będzie odbywał się turnus musi prowadzić profil rehabilitacji zgodny ze wskazaniami rodzaju schorzenia lub dysfunkcji określonej we wniosku lekarza kierującego na turnus rehabilitacyjny. Turnus musi odbywać się w ośrodku posiadającym wpis do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez wojewodę.

Wyróżnia się następujące rodzaje turnusów:
• usprawniająco-rekreacyjny,
• rekreacyjno – sportowy i sportowy,
• szkoleniowy,
• psychoterapeutyczny,
• rozwijający zainteresowania i uzdolnienia,
• nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

Turnusy są organizowane dla grup osób niepełnosprawnych:

1) z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

2)  z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich,

3)  z dysfunkcją narządu słuchu,

4) z dysfunkcją narządu wzroku,

5) z upośledzeniem umysłowym,

6) z chorobą psychiczną,

7)  z padaczką,

8) ze schorzeniami układu krążenia,

9) z innymi niż wymienione w pkt 1-8 dysfunkcjami lub schorzeniami.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, jeżeli:

 • została skierowana na turnus rehabilitacyjny,
 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu,
 • turnus rehabilitacyjny odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, lub poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
 • wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
 • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 • złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie, o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów
o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
•  50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
•  65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

(przeciętne wynagrodzenie – oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

W przypadku przekroczenia powyższych kwot dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony, za wyjątkiem przypadków uzasadnionych trudną sytuacją materialna lub losową osoby niepełnosprawnej.
Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, jeżeli:

 • Wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem pobytu opiekuna,
 • Opiekun:
  a)  nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
  b)  nie jest osobą niepełnosprawną, wymagającą opieki innej osoby,
  c) ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

 

 Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusie wynosi:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16 – 24 lat uczącej się i niepracującej bez względu na stopień niepełnosprawności,
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 20%przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

W przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, można obniżyć wysokość tego dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20 % wymienionych wyżej kwot, albo przyjąć zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej raz na dwa lata.

WYMAGANE DOKUMENTY:

-   Dowód osobisty – do wglądu,

-  Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności – os. dorosłe lub orzeczenie
o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 – go roku życia lub dokument równoważny (oryginał do wglądu oraz kopia),

- Przeciętny miesięczny dochód rodziny (osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe) udokumentowany stosownym zaświadczeniem lub rozliczeniem w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.

- Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym – Załącznik nr 1 (wypełnia osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie a w przypadku osoby niepełnoletniej przedstawiciel ustawowy),

- Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny – Załącznik nr 2 (wypełnia lekarz pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna).
Zarząd Powiatu Ostrowieckiego zatwierdza corocznie w drodze uchwały wysokość dofinansowania oraz kolejność udzielania dofinansowań do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym w ramach środków finansowych PFRON zatwierdzonych przez Radę Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Mieczyszław Libuda

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
Data utworzenia:2017-09-22
Data publikacji:2017-09-22
Osoba sporządzająca dokument:Mieczyszław Libuda
Osoba wprowadzająca dokument:Mieczysław Libuda
Liczba odwiedzin:1827