Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

DZIAŁ REHABILITACJI SPOŁECZNEJ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
REHABILITACJA SPOŁECZNA

 Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo
w życiu społecznym poprzez:

 • pobudzanie aktywności społecznej,
 • wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
 • kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

 DOFINANSOWYWANIA  ZE  ŚRODKÓW  PAŃSTWOWEGO  FUNDUSZU REHABILITACJI  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH
UDZIELANE  ZA  POŚREDNICTWEM  PCPR  W  OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM W  RAMACH  REHABILITACJI  SPOŁECZNEJ

 Dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny;

 1. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych;
 2. Dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
 3. Dofinansowania w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
 4. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

 Aby skorzystać z dofinansowania niezbędne jest posiadanie przez wnioskodawcę aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego.

Szczegółowe informacje dla osób niepełnosprawnych udzielane są:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., ul. Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
bądź telefonicznie pod nr telefonu: (41) 249 94 08; nr fax: (41) 248 01 27.

Wnioski można pobrać osobiście, pocztą lub pobrać ze strony internetowej.

Osoby niepełnosprawne mogą składać wymagane dokumenty osobiście bądź
za pośrednictwem innych osób lub poczty w ciągu całego roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.

  Dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego

 Aby ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, należy posiadać orzeczenie
 o niepełnosprawności lub o zaliczeniu do jednej z trzech grup inwalidów lub o całkowitej/ częściowej niezdolności do pracy/o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (wydane przed dniem 1 stycznia 1998r.)/ i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub niepełnosprawności przed ukończeniem 16 roku życia, gdzie za niepełnosprawność
wg ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych uznaje się ″stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudniający, ograniczający bądź uniemożliwiający wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zarobkowej″.

 
            Podstawą do uzyskania refundowanego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego jest zlecenie wystawione przez lekarza. Zlecenie musi być potwierdzone
w Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy (w przypadku powiatu ostrowieckiego - Kielce, ul. Jana Pawła II 9,
tel: 41 364 61 00), czas pracy oddziału: poniedziałek - piątek w godzinach 800 - 1600 oraz Punkt Obsługi Ubezpieczonych w Ostrowcu Św., os. Słoneczne 43 (NZOZ „Rodzina”),
tel: 41 247 67 53. Punkt czynny w dni robocze w godz. 800-1400.

Zlecenie realizować można u dowolnego sprzedawcy przedmiotów ortopedycznych mającego umowę z dowolnym Oddziałem Wojewódzkim NFZ. W przypadku zaopatrzenia w środki pomocnicze o miesięcznym okresie użytkowania tj. pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny itp., nie trzeba każdorazowo zgłaszać się po potwierdzenie do NFZ, można starać się w NFZ o wydanie „zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne karta potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie”, która ważna jest przez 12-cie miesięcy od daty wystawienia.
           Wysokość dofinansowania uwarunkowana jest od limitu cenowego i udziału procentowego przewidzianego dla danego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego przez NFZ.

Podstawowe warunki uzyskania dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze określone są w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1565 ).

           O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Przeciętne wynagrodzenie oznacza, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

 

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny w 2017r., w powiecie ostrowieckim:

 

 • 80% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez ministra zdrowia plus wymagany udział własny osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków pomocniczych, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit (dla osób dorosłych) z wyłączeniem protez kończyn dolnych i górnych,
 • 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez ministra zdrowia plus wymagany udział własny osoby niepełnosprawnej z zakupie tych przedmiotów i środków pomocniczych, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit (dla dzieci niepełnosprawnych i młodzieży uczącej się do 24 roku życia – konieczne przedłożenie stosownego zaświadczenia ze szkoły lub uczelni),
 • 60% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez ministra zdrowia plus wymagany udział własny osoby niepełnosprawnej w zakupie aparatów słuchowych, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit – dla osób dorosłych,
 • wysokość wkładu własnego w limicie wyznaczonym przez ministra zdrowia w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest niższa lub równa niż ustalony limit (dla osób dorosłych i dzieci).

 

Wymagane załączniki do wniosku:

 • Kserokopia aktualnego dokumentu stwierdzającego stopień niepełnosprawności lub kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998r. (oryginał do wglądu).
 • W przypadku dziecka kopia dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał
  do  wglądu).
 • zaświadczenie wystawione przez płatnika wynagrodzenia, świadczenia emerytalnego, rentowego lub inny dokument (oryginał do wglądu) potwierdzający wysokość dochodu osiągniętego przez Wnioskodawcę i osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z Wnioskodawcą (obliczony za kwartał roku poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).
 • potwierdzona za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kserokopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (w przypadku środków pomocniczych tj. pieluchomajtek, cewników, worków, zestawów infuzyjnych do pomp insulinowych itp. część A i część B zlecenia).
 • kserokopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze wraz z oferta określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną
  w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecania od momentu przyjęcia go do realizacji.
 • oryginał faktury lub rachunku uproszczonego na zakupione przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wystawione na osobę niepełnosprawną. Faktura powinna określać kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego /NFZ/ oraz kwotę udziału własnego Wnioskodawcy.
 • dowód osobisty Wnioskodawcy do wglądu, oraz dowód osobisty przedstawiciela  ustawowego/opiekuna prawnego/pełnomocnika.
 • numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazane dofinansowanie.
 • w uzasadnionych przypadkach inne dokumenty niezbędne w celu realizacji wniosku.

 

Wnioski można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św., ul. Świętokrzyska 22, 6 piętro, pokój 6.23, tel. 41 249 94 11.

 

Dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego

Sprzęt rehabilitacyjny jest to sprzęt niezbędny do rehabilitacji ruchowej lub innej, zaleconej przez lekarza w warunkach domowych, a który nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

O dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, mogą ubiegać się osoby posiadające aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 roku życia, które posiadają zaświadczenie od lekarza specjalisty, potwierdzające konieczność prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu określonego sprzętu rehabilitacyjnego.

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dotyczy materiałów i urządzeń o podstawowym standardzie.

Dofinansowaniem może być objęty wyłącznie zakup sprzętu rehabilitacyjnego, dokonany po zawarciu umowy z osobą niepełnosprawną, dotyczącej dofinansowania zakupu tego sprzętu.

Dofinansowaniu nie podlegają urządzenia, które zostały zakupione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód  w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Przeciętne wynagrodzenie oznacza, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Wysokość dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON ustala się na poziomie:

 • 80% w przypadku zakupu łóżka poniżej kwoty bazowej, lub kwoty bazowej (2400,00 zł), w przypadku zakupu łóżka rehabilitacyjnego w kwocie wyższej niż przyjęta kwota bazowa.
 • 50% kosztów zakupu pozostałego sprzętu rehabilitacyjnego wyszczególnionego poniżej w kwotach bazowych (na podstawie ofert cenowych ze sklepu w przypadku zakupu sprzętu poniżej kwoty bazowej wnioskowanego sprzętu) lub kwoty bazowej określonej poniżej, w przypadku zakupu sprzętu w kwocie wyższej niż przyjęta kwota bazowa,

Ustala się kwoty bazowe zakupu:

 • łóżko rehabilitacyjne w wysokości 2 400,00 zł.,
 • rowerek rehabilitacyjny-stacjonarny w wysokości 500,00 zł.,
 • orbitrek w wysokości 700,00 zł.,

od których będzie liczone dofinansowanie.

O w/w dofinansowanie mogą również ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem że środków PFRON.

Wymagane załączniki do wniosku:

 • Kserokopia aktualnego dokumentu stwierdzającego stopień niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 • W przypadku osób do 16 roku życia kopia dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).
 • Zaświadczenie lekarskie.
 • Zaświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu Wnioskodawcy i osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, za kwartał roku poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.
 • Oferta cenowa  wnioskowanego sprzętu.
 • Dowód osobisty do wglądu.
 • W uzasadnionych przypadkach inne dokumenty niezbędne w celu realizacji wniosku.

Wnioski można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św., ul. Świętokrzyska 22, 6 piętro, pokój 6.22, tel. 41 249 94 11.

 

Mieczyszław Libuda

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim
Data utworzenia:2017-11-13
Data publikacji:2017-11-13
Osoba sporządzająca dokument:Mieczyszław Libuda
Osoba wprowadzająca dokument:Mieczysław Libuda
Liczba odwiedzin:2540